+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Микробиолошка анализа

Во нашата лабораторија за микробиолошка анализа, микробиолошките анализи се изведуваат на сите храни и води. Анализата се изведува во биозаштитни кабини поради потребата за изведување на лабораториските студии во стерилна средина. Анализа е направена во поглед на условите на инфраструктурата на меѓународните стандарди и се одржува од страна на нашите вработени експерти со најнова технологија на уреди.


Нашата лабораторија го усвои принципот на давање точни и навремени резултати од својата работа. За ова, лабораторијата врши компаративни лабораториски испитувања годишно со најмалку 3 лаборатории и редовно учествува во меѓународно признати тестови за оспособеност. Според побарувачката на клиентите, за микробиолошка анализа, примерокот се зема под стерилни услови од страна на тимот за земање примероци и се носи во нашата лабораторијата во ладен синџир.


Нашата микробиолошка лабораторија е акредитирана од страна на Институт за акредитација на Република Македонија, ИАРМ.Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
Вкупен број на микроорганизми (аеробни бактерии)
E.coli
Колиформни бактерии
E.coli O157
Позитивни стафилококи (Staphilococcus aureus и други видови)