+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Анализа на почва

Анализата на почвата е многу важна за да се одреди количината на растителни хранливи материи што се наоѓаат во почвата и да се утврди количината и видот на ѓубривото на растението кое треба да се одгледува во таа почва.


Анализата на почвата е особено неопходна за добивање на висок принос и квалитет на култури и обезбедување на континуитет на плодноста на почвата. Ако анализата на почвата не се изврши, може да се примени премногу или премногу малку ѓубрива или може да се користи неточен тип на ѓубриво.Определување на карбонати во почва
Детерминација на органски материи
Сатурација на почва
Електрична спроводливост (ЕС) на почва
Определување на рН на почва
Вкупна сол во почва
Фосфор во почва
Определување на макроелементи Ca, Mg, K во почва
Екстракција и одредување на елементи Fe, Mn, Zn, Cu