+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Анализа на вода за наводнување

Квалитетот на водата за наводнување укажува на неговата соодветност за употреба. Добра вода обезбедува највисок принос при добри практики за користење на почвата и водата. Спротивно на тоа, ако се најде нискоквалитетна вода, се јавуваат проблеми со почвата и одгледувањето на растенија, a како резултат на тоа, намалување на продуктивноста.


Во нашата лабораторија, земјоделските анализи ги врши нашиот стручен кадар со меѓународни методи и најсовремени уреди. Резултатите од анализата се оценуваат од страна на нашите експерти и се напишани препораки за ѓубрење.


Во нашите анализи се користат најсовремени инструменти, како што се спектрофотометри, калциметар, EC, PH метри, атомски абсорбционен спектрофотометар.


Нашите анализи за почвата и водата се акредитирани од страна на Македонската агенција за акредитација ИАРМ.