+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com адреса: бул. гоце делчев бр.127г , струмица

Хемиско-физичка анализа на вода

Хемиска анализа во вода: хемиските својства на соодветна вода е потребно бидат во границите на одредени стандарди во однос на здравјето на луѓето. Водата содржи супстанции како што се кислород, јаглерод диоксид, јод, флуор, калциум, магнезиум, NaCl итн. кои се неопходни за здравјето на луѓето во смисла на хемиски својства или кои природно можат да се најдат во водата, но не треба да содржат супстанции што се штетни за човековото здравје. Анализите во нашата лабораторија се направени со најсовремени инструменти и меѓународни методи. Во нашите анализи, се користат многу чувствителни мерни уреди како што се турбидиметар, спектрофотометар и атомски абсорбционен спектрофотометар.Електрична спроводливост на вода
Детерминација на алкалност
Детерминација на хлориди во вода
Детерминација на рН во вода
Детерминација на калциум и магнезиум
Детерминација на натриум, калиум
Определување на боја на вода
Детерминација на алуминиум
Детерминација на амониум
Определување на матноста на вода
Определување на Fe (железо)